Straipsniai
Apie projektą
2013-03-17

Būdamos kaimynės, Plaskų valsčius ir Lazdijų rajono savivaldybė siekia bendradarbiauti. Viena iš tarpvalstybinio bendradarbiavimo sričių yra ekologinis turizmas bei veiklų, siekiančių skatinti aplinkosaugos, rekreacinį ir kultūros turizmą pasienio regione, vystymas. Lietuvos – Lenkijos pasienio regione yra daug turizmo išteklių – vandens telkinių, kultūros ir lauko pramogų. Yra daug kaimo turizmui skirtų pastatų. Visgi šiandien turizmo situacija abiejų pasienių regionuose nėra patenkinama. Turistų skaičius neužtikrina stabilių pajamų iš turizmo srities regione, o taip pat parodo nepakankamą regiono turizmo potencialo panaudojimą. Geresnį regiono turizmo įvaizdį gali sukurti pakankamas turistinių paslaugų skaičius. Regione yra pakankamai turizmo išteklių, todėl jis turi didelį potencialą išvystyti ekologinį, rekreacinį ir kultūrinį turizmą.

 

Ekologinis turizmas gali būti vystomas esant švariai aplinkai – švariam vandeniui, dirvožemiui ir orui – regione. Vienas iš veiksnių, užtikrinančių švarų vandenį ir dirvožemį, yra ekologiškas nuotekų valymas. Dauguma šių regionų gyventojų gyvena kaimo vietovėse, kur jie susiduria su viena didžiule problema – kaimo vietovės neturi tinkamų vandens ir nuotekų valymo sistemų, todėl visos buitinės nuotekos teka tiesiai į dirvožemį ir vandens telkinius, esančius regione. Buitinės nuotekos yra viena didėjančių Nemuno taršos priežasčių. Būtent dėl vandens taršos regionas negali visapusiškai pasinaudoti savo turizmo potencialu. Nuotekų valymo įrenginių statyba bus pagrindas skatinti ekologinį turizmą regione. Vandens švara ir aplinkos apsauga užtikrins ekologinės aplinkos – švarios gamtos ir vandens, ekologiško maisto gavybos (pvz. sugautų žuvų), -  sukūrimą ir tai įtakos ekologinio turizmo plėtrą. Aktyvus poilsis ir kultūrinis turizmas regione gali būti skatinamas atskirų regioninių turistinių maršrutų kūrimu ir bendro pobūdžio informacija apie lankytinus objektus, naujų turizmo paslaugų augimo pasiūla. Kadangi regione daug kultūros ir aktyvaus poilsio turizmo objektų, turistams svarbu suteikti galimybę žinoti apie visus lankytinus objektus ir turistinius maršrutus. Lazdijų miesto parkas yra vienas iš investavimo objektų  - tai bus vienas iš būdų pritraukti turistus į regiono turizmo rinką.

 

Plaskų valsčiui ir Lazdijų rajono savivaldybei itin svarbi galimybė kartu spręsti regiono bendro įvaizdžio kūrimo, nedidelio masto turizmo, susijusio su tarpvalstybine infrastruktūra, tobulinimo, ekologinio turizmo skatinimo, racionalaus gamtos išteklių naudojimo klausimus. Tai padės abiems partneriams priimti bendrą požiūrį į tvarų tarpregioninį turizmą ir pagerins bendradarbiavimą ekologinio turizmo plėtros ir nacionalinių išteklių apsaugos, kuri šiai dienai yra nepakankama, srityse.

Projekto įgyvendinimo metu bus stengiamasi padidinti bendrą veiklą aplinkos, poilsio ir kultūros turizmo plėtros srityse, prisidėti prie švarios ir ekologinės aplinkos išsaugojimo ir pagerinti bendradarbiavimą turizmo srityje imantis bendrų sprendimų ir veiksmų.

 

Pagrindinė projekto tikslinė grupė yra regioną lankantys žmonės. Projekto įgyvendinimas padidins turizmo veiklos augimą ir turistų skaičių regione, regiono socialinį ir ekonominį potencialą, paskatins efektyviau naudoti gamtos išteklius ir įtakos šio rajono gyventojų pajamų augimą.

 

Tarpvalstybinis poveikis:1) Bendra plėtra. Abu partneriai dalyvavo rengiant projektą, generuojant projekto idėjas ir ruošiant paraišką finansavimui gauti. Daug susitikimų buvo surengta Plaskų valsčiuje ir Lazdijuose;2) Bendras įgyvendinimas. Projekto veikla bus įgyvendinama glaudžiai bendradarbiaujant partneriams. Abiem kalbomis bus parengta bendra informacija apie viso regiono turstines veiklas ir regiono turizmo maršrutus. Bendri veiksmai bus naudojami siekiant išsaugoti ekologinę aplinką ir įrengiant nuotekų valymo įrenginius;3) Bendras personalas. Projektas turės bendrą valdymo grupę, kuriai vadovaus pagrindinio partnerio paskirtas vadovas. Valdymo grupę sudarys 5 darbuotojai iš abiejų partnerių organizacijų: 3 iš Plaskų valsčiaus ir 2 iš Lazdijų rajono savivaldybės;4) Bendras finansavimas. Partneriai prisidės prie kai kurių projekto veiklų finansavimo. Paskirtas bendras finansavimas rengiant projekto paraiškas. Projektas atitinka abiejų partnerių strateginius dokumentus. Projekto įgyvendinimas suteiks galimybę įgyvendinti abiejų regionų strateginius turizmo vystymo ir plėtros dokumentus arba jis presidės prie tarptautinių turizmo plėtros susitarimų tarp Lietuvos ir Lenkijos.

 

Projekto tikslai:

Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti ir išplėsti aplinkos apsaugos, rekreacinio ir kultūrinio turizmo veikląs Lietuvos - Lenkijos pasienio regione.

Konkretūs projekto tikslai:

• Tobulinti ekologinės aplinkos kokybę ir standartus regione įrengiant nuotekų valymo įrenginius nedidelio masto objektuose;

• Plėtoti regiono turizmo infrastruktūrą, inicijuoti naujų turistų traukos objektų lankymą (pvz. Lazdijų miesto parkas) ir turistinių maršrutų žymėjimą;

• Gerinti regiono turizmo padėtį.

 

Tarpregioninis poveikis:

         Projektas pritaikytas 2007 – 2013 Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programai.

         Programos bendras strateginis tikslas - skatinti tvarų pasienio regiono vystymąsi stiprinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą abiejų sienų pusėse.

         Konkretus programos tikslas yra sukurti globalioje ekonomikoje galintį konkuruoti regioną. Programoje numatomam ekonomikos augimui yra būtina stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą pasienio regione. Šis tikslas pabrėžia būtinybę didinti pasienio regionų konkurencingumą ir pagerinti šių regionų prieigą prie rinkų pasinaudojant bendradarbiavimu abipus sienos. 

       Projekto įgyvendinimas pagerins turizmo paslaugų prieinamumą ir  kokybę abipus sienos, paskatins aplinkos, rekreacinio ir kultūrinio turizmo plėtrą bei inicijuos bendrų turizmo maršrutų ir turizmo informacijos slaidos programų, apimančių Lietuvą ir Lenkiją, sukūrimą.

      Bendri projekto rezultatai - pagerinta ekologinė aplinka ir turistų apgyvendinimo (ekologinis turizmas) standartai regione, naujų rekreacinių ir kultūros turizmo objektų išvystymas (Lazdijų miesto parkas), geresnis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Lenkijos turizmo plėtros srityje, geresnė gyvenimo aplinka Plaskų valsčiaus ir Lazdijų rajono savivaldybės žmonėms, regiono socialinio ir ekonominio potencialo pagerinimas, veiksmingesnis gamtos išteklių panaudojimas turizmo srityje, turistų skaičiaus regione padidėjimas, kaimo turizmo vietų skaičiaus augimas regione, gyventojų pajamų augimas,investicijų į regiono žemes vertės išaugimas.

       Pasiekti rezultatai pagerins bendrą turizmo, ypač ekologinio, situaciją Plaskų valsčiaus ir Lazdijų rajono savivaldybėse. Tai padidins abiejų partnerių pajamas iš turizmo, socialinių ir ekonominių veiklų. Viso to pasekoje Plaskų valsčiuje ir Lazdijų rajono savivaldybėje padaugės turizmui skirtų veiklų ir paslaugų bei pagerės gyvenimo aplinka.